Adatkezelési Tájékoztató

1.      Bevezetés
Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült.

2.       Szabályzatidőbeli hatálya
A jelen utasítás a jóváhagyás napján lép hatályba, a dokumentumban foglalt feladatok és szabályok ezen időponttól alkalmazandók. A szabályzat visszavonásig érvényes.

3.      Fogalomtár és rövidítések
Adatalany: Az a természetes személy, akinek az adatai tárolásra, vagy bármely más módon kezelésre kerülnek.
Adatcsoport: Adatok, (azaz tények, koncepciók vagy utasítások formalizált megjelenítése, rögzített jelsorozat, beszéd vagy technikai eszközökkel történő közlés, értelmezés és feldolgozás számára. Általában írásban vagy elektronikus úton készített – bármilyen adathordozón tárolt – szöveg, számadatsor, tény, információ, vázlat, grafikon, kép és ábra) és adatkörök összefoglaló elnevezése, általában nyilvántartási funkció alapján.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogiszemély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabályrendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelenszabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.
Adatkezelő: A jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
Adatkör: Az adatfajták nevesítettfelsorolása. A felhasználás szempontjából funkcionálisan összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai szinten egységesen kezelhető, illetve kezelendő és a halmaz elemeinek védelmi igénye közel egy szinten van.
Kockázat: Azok az események, amelyek még nem következtek be, de veszélyeztethetik, vagy megakadályozhatják az implementációs szakasz céljainak teljesülését.
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kórós szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
NEIH: Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Természetes személyazonosító adatok: Az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.

4. Adatkezelő
adatkezelő megnevezése:             ViVeTechNyrt.
adatkezelő nyilvántartási(cégjegyzék) száma:    01 10 140801
adatkezelő székhelye és posta címe:                        1118Budapest, Szüret utca 15.
adatkezelő képviseletére jogosult személy:         MártonMiklós Csongor vezérigazgató
adatkezelő elektronikus postacíme:                         info@vivetech.com
adatkezelő telefonszáma:                                             +3620 967 5550
adatkezelő telefax száma:                                            +36(22) 999-645 2  

5. Az adatkezelés elvei
A ViVeTech Nyrt. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a ViVeTech Nyrt. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.
A ViVeTech Nyrt. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.
A ViVeTech Nyrt. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal –tájékoztatást ad.
A következőkben bemutatjuk csoportosítva a Vivetech Nyrt.által kezelt személyes adatokat, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, illetve kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá. Ezeken kívül részletesfelvilágosítást adunk arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg az adatalanyokat, azaz a személyes adatok tulajdonosait. és azok hogyan gyakorolhatóak. 
6. A kezelt adatok köre a Vivetech Nyrt.-nél
A következőkben bemutatjuk a kezelt adatokat a vállalat szervezeti egységenkénti csoportosításban.
6.1. Munkaügy
Érintett személyes adatok köre
- Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyjaneve),
- Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),
- Béradatok, adózási és szabadság adatok
6.1.1.     Az adatkezelés célja
Kapcsolódó kötelezettségek teljesítés: nyilvántartás, bérkifizetés, szabadság nyilvántartás, jelentések a NAV felé.
A személyes adatok kezelésének jogalapja
1.           Az érintett hozzájárulása
2.           Törvényen alapuló, kötelező adatkezelés
3.           A munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés
6.1.2.     Az adatkezelés időtartalma
A Munka törvénye szerint. 
6.1.3.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Törvényben, jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében adattovábbítás történik.
Külső adatfeldolgozó felé is adattovábbítás történik a bérszámfejtés kapcsán:
Adoptimum Consulting Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Zerkovitz Béla utca 19/2., cégjegyzékszám: 13-09-217623)
A külső adatfeldolgozóval adatfeldolgozói szerződés van érvényben: Adatfeldolgozoi_szerzodes_Adoptimum_20220211.pdf
6.1.4.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Az adatkezelés hiányában nem tud a munkáltató szerződni a munkavállalóval. 

6.2. Backoffice
6.2.1.     Érintett személyes adatok köre
1.           Kapcsolattartói adatok: Szállító cég, név, elérési adatok
2.           Kiadott VVT tulajdonú eszközök nyilvántartása: munkavállalói azonosító - eszköz
6.2.2.     Az adatkezelés célja
1.           A vállalat működésének biztosítása a beszállítók bevonásával.
2.           Vagyonnyilvántartás biztosítása
6.2.3.     A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az érintett hozzájárulása.
Munkáltató érdeke.
6.2.4.     Az adatkezelés időtartalma
Vagyonnyilvántartás: amíg a munkavállaló szerződése él és van nála vagyontárgy.
Kapcsolattartói adatok: amíg a kapcsolat élő.
A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs adattovábbítás.
6.2.5.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Vagyonnyilvántartás: a munkavállaló naprakész elszámoltathatósága nem lenne megoldható.
Kapcsolattartói adatok: a napi vállalati működéshez szükséges megrendelések nehezen lennének biztosíthatóak. 

6.3. Pénzügy, könyvelés
6.3.1.     Érintett személyes adatok köre
Csak, ha egyéni vállalkozóval van céges szerződés:
- Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyjaneve),
- Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),
6.3.2.     Az adatkezelés célja
Kapcsolódó kötelezettségek teljesítés: nyilvántartás, kifizetés, jelentések a hatóságok felé.
A személyes adatok kezelésének jogalapja
Törvényen alapuló, kötelező adatkezelés
6.3.3.     Az adatkezelés időtartalma 8 év. 
6.3.4.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Törvényben, jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében.
Külső adatfeldolgozó a könyvelés esetében, azonos, mint a Munkaügynél, az adatfeldolgozói szerződés is azonos, kiterjed erre a tevékenységre is.  
6.3.5.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Nem tud a Vivetech Nyrt. szerződni az egyéni vállalkozóval. 

6.4. Befektetői kapcsolattartás
6.4.1.     Érintett személyes adatok köre
Bennfentes jegyzék: név, anyja neve, születési hely, idő, telefon, e-mail
6.4.2.     Az adatkezelés célja
Törvényi előírások biztosítása.
6.4.3.     A személyes adatok kezelésének jogalapja
Jogszabály és adatalanyi hozzájárulás.
6.4.4.     Az adatkezelés időtartalma
A bennfentesség fennállása ideje alatt. 
6.4.5.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs adattovábbítás alaphelyzetben, csak ha valamilyen eljárás indulna, akkor az adatkezelő ViVeTech Nyrt. az eljárás keretében átadja a kezelt adatokat a közhatalmi szerveknek. 
6.4.6.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Törvénysértés. 

6.5. Külsőmegfelelés - jog
6.5.1.     Érintett személyes adatok köre
Peres ügyekhez kapcsolódó személyes adatok. 
6.5.2.     Az adatkezelés célja
A peres ügyek megoldása.
6.5.3.     A személyes adatok kezelésének jogalapja
Jogszabályok. 
6.5.4.     Az adatkezelés időtartalma
A peres ügy lezárásáig. 
6.5.5.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás  
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A per lefolytatása lehetetlenné válna. 

6.6. Sales and marketing
6.6.1.     Érintett személyes adatok köre
Ügyfél kontakt adatok.
6.6.2.     Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás ügyfelekkel és leendő ügyfelekkel.
A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Vivetech Nyrt. érdeke és az érintett hozzájárulása. 
6.6.3.     Az adatkezelés időtartalma
Amíg az adatalany ügyfél, vagy potenciális ügyfél. 
6.6.4.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs adattovábbítás. 
6.6.5.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Az ügyféllel való kapcsolattartás elmaradása – jövőbeli üzletkötések ellehetetlenülése. 

6.7. Tanácsadás– projektek
6.7.1.     Érintett személyes adatok köre
A projekt szerződésekhez kapcsolódó kontakt adatok: név, beosztás, munkahely, elérhetőség. 
6.7.2.     Az adatkezelés célja
A projekt során kapcsolattartás, operatív tennivalók intézése.
6.7.3.     A személyes adatok kezelésének jogalapja
Jogszabály és hozzájárulás 
6.7.4.     Az adatkezelés időtartalma
A szerződések, PAD-ok, Emlékeztetők és egyéb projektdokumentumok megőrzése idejéig.
8 év Közbeszerzés esetén 10 év.
6.7.5.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás Nincs. 
6.7.6.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A projekt meghiúsulása. 

6.8. Kompetenciamenedzsment
6.8.1.     Érintett személyes adatok köre
Alkalmazott alapadatai – kompetencia teszt eredmény – évescélok meghatározása, célok teljesülésének ellenőrzése, teljesítményértékelés pontozás.
Jelen esetben a pontozás eredménye nincs kihatással az érintett részére nyújtott, illetve nyújtandó szolgáltatás létrejöttére vagy minőségére, ezért nem szükséges adatvédelmi hatásvizsgálat.
6.8.2.     Az adatkezelés célja
Kompetencia felmérés: a munkavállalók szak irányú tudásának felmérése, ellenőrzése, illetve a jelöltek szakmai képességeinek felmérése
-             mely alapján a jövőbeli oktatások, tréningek megszervezése történik,
-             a lehetséges munka specializálódott irányú kiosztása.
-             újmunkavállalók szakmai kompetenciáinak felmérése
6.8.3.     A személyes adatok kezelésének jogalapja
Önkéntes hozzájárulás. 
6.8.4.     Az adatkezelés időtartalma
1 év.
6.8.5.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs. 
6.8.6.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A munkaszervezés, tréningek, és tanfolyamok tervezése nehézkessé válhat. 

6.9. Toborzás
6.9.1.     Érintett személyes adatok köre
A munkakörre jelölt személy elérési adatai, iskolai végzettsége, minősítések, szakmai tapasztalat, CV és a beszélgetések, esetleges tesztek alapján született belső minősítése - pontozás.
A pontozás miatt adatvédelmi hatásvizsgálat is történt:
VVT- adatvédelmi hatásvizsgálat v0.2.docx NAIH: 5.
Pontozás. Az adatkezelés célja, hogy az érintett bizonyos tulajdonságait felmérje, és annak eredménye kihatással van az érintett részére nyújtott, illetve nyújtandó szolgáltatás létrejöttére vagy minőségére.
A jelentkezése során előfordulhat, hogy a jelentkező úgy dönt, hogy valamely, a személyes adatok különleges kategóriái közé sorolandó személyes adatot oszt meg velünk.
Személyes adatok különleges kategóriáiról az alábbiesetekben beszélünk:
•            faji vagy etnikai származásra
•            politikai véleményre
•            vallási vagy világnézeti meggyőződésre
•            szakszervezetitagságra
•            szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok, továbbá
•            az egyedi azonosítást célzó genetikai és biometrikus adatok és
•            egészségügyi adatok 
A ViVeTech Nyrt. ilyen adatok megadását a jelentkezőtől semmilyen esetben sem kéri. Amennyiben a jelentkező mégis különleges adatokat ad meg, úgy felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezek kezelése nem áll módunkban. 
6.9.2.     Az adatkezelés célja
Álláshelyek betöltése, saját toborzási adatbázis összeállítása.
A jelentkezés során az önéletrajz a következő célokra kerül felhasználásra:
•            a jelentkező állásra történő jelentkezésének elbírálása, a ViVeTech Nyrt.-en belüli nyitott pozíciókra való alkalmasságának kiértékelése
•            kapcsolattartás a jelentkezővel;
•            sikertelen állásra jelentkezés esetén a későbbiekben a jelentkező értesítése 
6.9.3.     A személyes adatok kezelésének jogalapja
1.           Önkéntes hozzájárulás, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg a pályázó.
2.           A ViVeTechNyrt.-nek az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy döntést hozhasson a jelentkező pályázatának elbírálásáról és az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki. 
6.9.4.     Az adatkezelés időtartalma
A toborzási adatbázis gyorsan elavul, ezért a pályázó adatai 2 év után törölve lesznek. 
6.9.5.     A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs adattovábbítás. 
6.9.6.     Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.
6.9.7.     Háttérellenőrzés végzése
Nyilvános közösségi média profilok ellenőrzése: FB,LinkedIN.
A jelölt által megadott referencia személlyel beszélgetés.

6.10.        VVT IT szolgáltatás
6.10.1. Érintett személyes adatok köre
Címtár (Azure AD, Office 365) adatok: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás
6.10.2. Az adatkezelés célja
Az IT szolgáltatás biztosítása: levelezés, OneDrive,SharePoint, Teams
6.10.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Önkéntes hozzájárulás és a Vivetech Nyrt jogos érdeke, hogy a cég működőképességét az említett szolgáltatásokkal biztosítsa. 
6.10.4. Az adatkezelés időtartalma
A munkaviszony kezdetétől a végéig. 
6.10.5. A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs. 
6.10.6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Nem lehet biztosítani a VVT IT szolgáltatást. 

6.11.        Vivetech Nyrt. belső biztonsági kamerái
6.11.1. Érintett személyes adatok köre
Videófelvételek készítése az épületbe belépőkről (fszt.) és a 2. emeletre felmenőkről.
A felvételek digitálisan kerülnek tárolásra a Vivetech védett NAS szerverén. 
6.11.2. Az adatkezelés célja
Vagyonvédelem biztosítása, szabálysértések, illetve bűncselekmények bizonyítása, illetve elriasztás ezektől a cselekményektől, magával a kamerák jelenlétével.
A felvételek (csak a bejárati kameráé) megtekinthetők a Háztulajdonosa (Bérbeadó) által távolról is, melynek célja, hogy a riasztórendszer téves kezelését, fals riasztásokat ki lehessen szűrni. Azaz külső adatfeldolgozó is van ebben az esetben.
A külső adatfeldolgozó: KYM Irodaházépítő és Üzemeltető Kft.(1122 Budapest Városmajor utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-066930. Adatfeldolgozási szerződés jelenleg még nem aláírt véglegesváltozata: VVT-KIM-adatfeldolgozásiszerződés_v0.2.docx.
A felvételeknek nem célja munkavállalók és az általuk végzett tevékenység megfigyelése.
6.11.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pont] amely jelen esetben a vagyonvédelem. 
6.11.4. Az adatkezelés időtartalma
10 nap, utána törlődnek a felvételek.
A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Az említett külső adatfeldolgozó (Bérbeadó) hozzáfér a videófelvételekhez.
Érdekmérlegelési vizsgálat történt: VVT érdekmérlegelés - kamerás rendszer.v0.2.docx
Amennyiben a bűncselekmény történne, vagy a gyanúja fennállna, a felvételek át lennének adva a rendőrségnek.
6.11.5. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Csökkenne az épület fizikai védelmi szintje.  

6.12.        VVT portál
6.12.1. Érintett személyes adatok köre
Elérési adatok: név, e-mail cím, cég, beosztás, telefonszám.
Az adatkezelés célja
•            a ViVeTechZrt. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;
•            információmegosztás
A ViVeTech Nyrt. az információmegosztás keretében a társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó, marketing célú információkat is megoszthat partnereivel. Amennyiben érintett nem kíván hozzájutni a marketingcélú információkhoz, a portálon a nyilatkozatban megjelölt elérhetőségeken keresztül lehetősége van a marketing célú információmegosztás letiltására. 
612.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán, illetve a ViVeTech Nyrt. jogos érdekén alapul.
Az adatkezelés jogalapját így
•            a GDPR 6.cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása; valamint
•            a GDPR 6.cikk (1) bek. f) pontja, a ViVeTech Zrt. jogos érdekeinek érvényesítése képezi.  
6.12.3. Az adatkezelés időtartama
A ViVeTech Nyrt. az adatokat
•            az érintett hozzájárulás visszavonásáig;
•            a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig; vagy
•            a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig kezeli. 
6.12.4. A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs továbbítás cégen kívülre. 
6.12.5. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Nem jut a portál használója az összes adathoz, információhoz, melyet a Vivetech Nyrt. biztosítana.
6.12.6. Adatfeldolgozók és szolgáltatások a portállal kapcsolatban
Az adatfeldolgozó (vagy a Szolgáltató) olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki az adatokat az Adatkezelő kérésére dolgozza fel.
Az adatok hatékonyabb feldolgozása érdekében különböző Szolgáltatók szolgáltatásait használhatjuk fel.
A ViVeTech NYrt. a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:
A portálon a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja, amelyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA üzemeltet. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ - ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Önáltali használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez kerül továbbításra és ott tárolódik. Google Analytics cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk 1.bekezdés f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.
IP cím anonimizálás
Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. A Google ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím, csak kivételes esetben kerül át a Google USA-beli szerverére és ott rövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezen információk alapján értékeli a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről, továbbá a weboldal használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat kínál a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.
Böngésző bővítmény
A cookie-k tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adatgyűjtés megtagadása
Az alábbi hivatkozásra kattintva: Google Analytics kikapcsolása Ön megakadályozhatja a Google Analytics általi adatrögzítést. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza a weboldal jövőbeni felkeresése esetén az Ön adatainak rögzítését. A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
Kiszervezett adatfeldolgozás
A megrendelési adatok feldolgozására vonatkozó Google-al kötött megállapodás alapján teljeskörűen érvényesítjük az adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.
Demográfiai adatok a Google Analyticsben
Ez a weboldal használja a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját, amely segítségével az oldal látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmazó jelentések készíthetők. Ezek az adatok a Google érdeklődési körökre célzott reklámjaiból és harmadik fél szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá személyekhez. Ezt a funkciót bármikor letilthatja a Google-fiókjában szereplő hirdetések beállításainak módosításával, vagy az adatok gyűjtését a Google Analytics segítségével megtilthatja az "Adatgyűjtés megtagadása" szakaszban leírtak szerint. Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetőek el.

6.13.        Logisztika - WebEye
6.13.1. Érintett személyes adatok köre
Elérési adatok: név, e-mail cím, telefonszám.
Speciális gépkocsivezetői adatok: tachográf ID és adatok(napi, heti vezetési idő, pihenési idő), VVT ID 
6.13.2. Az adatkezelés célja
A ViveTech a WebEye valós idejű járműkövető rendszert használja szolgáltatási szerződés keretében. Az adatkezelés célja a sofőrök menedzsmentje és ellenőrzése, biztosítani
·      a kamionok és a kapcsolódó szállítmányok mozgásával, elhelyezkedésével kapcsolatos adatokat;
·      a sofőrök pihenését, munkában eltöltött idejét, a Tachgráf adatokkal kapcsolatos jogszabályoknak, előírásoknak valómegfelelését;
·      az üzemanyag felhasználást;
·      a kamionok állapotát, műszaki jellemzőjüket, állapot jellemzőiről valós idejű státuszinformációkat (és utólagos elemzési lehetőségek is rendelkezésre állnak);
6.13.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja
·      a munkaadó jogos érdeke,
·      jogszabályi elvárások,
·      és a munkavállaló beleegyezése.
Érdekmérlegelési teszt is készült hozzá:
VVT érdek mérlegelés - webEYE_v0.1.docx
A munkavállaló tájékoztatva van a nyomkövetésről és beleegyezését adta.
6.13.4. A címzettek kategóriái - adat továbbítás
Nincs. 
6.13.5. Az adatkezelés időtartalma 2 év. 
6.13.6. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A Vivetech flotta kezelése, irányítása lényegesen kevesebb adatból történne, pontatlanabbak lennének az aktuális szállítási információk.
A sofőrök pihenési idejének betartása mind két fél érdeke és jogszabályi elvárás is. 

7.      Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Vivetech Nyrt. szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérüléselleni védekezés során.
Ezt a Vivetech Nyrt. informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések), technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított, riasztó és biztonsági kamerák alkalmazása) és szervezési intézkedésekkel (például jogosultsági rendszer alkalmazása a Vivetech Nyrt. munkavállalói tekintetében, melynek keretében, minden dolgozó csak a munkájához nélkülözhetetlen információhoz fér hozzá) igyekszik garantálni.

8.      Az érintett adatalanyok jogai
Az adatkezelő (Vivetech Nyrt.) indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megválaszolni az érintetti kérelmeket.
Ez a határidő szükség esetén meghosszabbítható, feltéve, hogy az érintettet erről 30 napon belül tájékoztatták, és a halasztás kellőképpen megindokolt (például a kérdéskörök összetettsége vagy a kérések nagy száma miatt).
8.1. Átláthatótájékoztatáshoz való jog
•            az adatkezelési tevékenység főbb elemei (például a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és céljainak meghatározása, az adatmegőrzés ideje, esetleges adattovábbítások);
•            az érintett felek elérhetőségei (például adatkezelők, adatvédelmi tisztviselő – ha van –, címzettek);
•            az érintetti jogok érvényesítésének lehetőségei.            
8.2. Az érintett hozzáférési joga
A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) keretében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést, róluk másolatot kapjon.
A hozzáférési jog gyakorlására irányuló kérelem megválaszolása során az adatkezelő köteles
•            tájékoztatni az érintettet arról, hogy kezeli-e a személyes adatait;
•            az adatkezelés tárgyát képző személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha ez mások jogait és szabadságait hátrányosan érinti);
•            tájékoztatást kell nyújtani:
o            az adatkezelés céljairól;
o            az érintett személyes adatok kategóriáiról;
o            a címzett(ek)kategóriáiról;
o            a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, azaz, hogy meddig kívánja tárolni a személyes adatokat;
o            a tárolás kritériumairól;
o            az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat ezek kezelése ellen;
o            valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
o            ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
o            az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és az arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen várható következményekkel jár.

8.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő helyesbítse a rájuk vonatkozó információt.
A helyesbítéshez való jog az adatalanyok és a KKV-k számára is hasznos, mert utóbbiak így megbízhatnak a kezelt adatok minőségében.
Az adatkezelő köteles minden olyan érintettet tájékoztatni a helyesbítésről, akivel korábban az adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

8.4. A törléshez való jog, azaz „az elfeledtetéshez való jog ”
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat.
Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat, ha:
•            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték (vagy más módon kezelték);
•            gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtötték (ha közben ő elérte a törvényes korhatárt);
•            a személyes adatokat jogellenesen kezelték (például megfelelő jogalap hiányában);
•            az érintett visszavonja hozzájárulását vagy tiltakozik adatai kezelése ellen, és nincs más érvényes jogalap az adatkezelésre;
•            uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés.
Az elfeledtetéshez való jog gyakorlásának is vannak azonban korlátai, többek között: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása; a személyes adatok kezelését előíró uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme stb.
Az adatkezelő köteles minden olyan érintettet tájékoztatni a törlésről, akivel az adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•            vitatható a személyes adatok pontossága;
•            az adatkezelés jogellenes és az érintett törlésük helyett a korlátozásukat kéri;
•            az érintett jogi igényének gyakorlásához, vagy védelméhez szükséges;
•            arra az időszakra, amíg megállapítása nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.
Az adatkezelő köteles minden olyan érintettet tájékoztatni a korlátozásról, akivel az adatokat korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Továbbá az adatkezelőköteles az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog célja, hogy az érintettek könnyen magukkal vihessék a személyes adataikat, ha másik szolgáltatást vagy szolgáltatót kívánnak igénybe venni. 

8.7. A tiltakozáshoz való jog
Az adatalany jogosult arra, hogy tiltakozzon személyesadatainak kezelése ellen, ha azokat az adatkezelő:
•            közérdek vagy jogos érdek alapján kezeli;
•            közvetlenüzletszerzés céljából kezeli;
•            az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli;
•            tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.
Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő nem kezelheti tovább azokat, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a jogosérdekével szemben.

8.8. Bírósághoz fordulás joga 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

6.9. Adatvédelmihatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság    
Székhely: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.    
Telefon:0613911400    
Fax: 0613911410    
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu 

2022.09.09.
Copyright 2022 ViVeTech Nyrt. All rights reserved.