Adatvédelmi Szabályzat

A ViVeTech Zrt. mint adatkezelő tájékoztatja Önt, mint érintettet a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

A portálokkal összefüggésben folytatott valamennyi adatkezelés tekintetében a ViVeTech Zrt. az adatkezelő. A ViVeTech Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelme mellett; jelen tájékoztató ennek jegyében foglalja össze az adatgyűjtés és –feldolgozás módjára, az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok gyakorlására vonatkozó információkat. A tájékoztató időről időre felülvizsgálatra kerül, a ViVeTech Zrt. a módosítás tényét a módosított rendelkezések megjelölésével a vivetech.com portálon közzéteszi.

ADATKEZELŐ
AZ ADATKEZELÉS TERJEDELME, A KEZELT ADATOK KÖRE
Szolgáltatásunk használata során felkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyes azonosításra alkalmas információkat, kapcsolattartás vagy beazonosítás céljából ("Személyes adatok").

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy Önnek hírleveleket, marketing vagy promóciós anyagokat és egyéb, az Ön számára érdekes információkat küldjünk. Ezen kommunikációs formákból eltávolíthatja bármelyiket vagy akár az összes ilyen üzenet fogadását, az általunk küldött e-mailben található leiratkozási link-re kattintva, vagy az e-mailejeinkben megtalálható utasítások követésével. 

A portálok letöltése és megtekintése során ugyanakkor – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – monitorozzuk a látogatók tevékenységét, mely során személyes adatokat is gyűjtünk.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások, illetve a kapcsolatfelvétel kezdeményezése keretében – amennyiben az adatkezeléshez előzetes hozzájárulását adja – az alábbi adatok megadására van szükség:
·        az érintett neve;
·        elektronikus postafiók címe;
·        opcionálisan telefonszáma;
·        az általa képviselt szervezet megnevezése, beosztása;
·        Cookie-k és használati adatok.

Az érintett szabadon dönthet a fenti adatok megadásáról, azonban az adatkezelési hozzájárulás, illetve az adatok legalább részleges megadásának elmaradása esetén a szolgáltatások egy része nem érhető el, illetve a regisztráció, kapcsolatfelvétel meghiúsulhat.

A fentieken túl, a ViVeTech Zrt. a látogatók monitorozásának keretében információkat gyűjt a portálok eléréséhez használt IP címekről (az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amely biztosítja a számítógépek internetes kommunikációját), operációs rendszerekről, böngészőkről, a megtekintés időpontjáról és időtartamáról. A gyűjtött információk abban az esetben minősülnek személyes adatnak, ha lehetővé teszik a természetes személy érintett közvetett vagy közvetlen módon történő azonosítását.

A portálok a felhasználói élmény javítása érdekében ún. cookie-kat, a felhasználók böngészőjében települő és – meghatározott érvényességi időre – tárolt információs azonosítókat alkalmaznak. A cookie-k alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók honlap használati szokásainak nyomon követését, a visszatérő felhasználók felismerését, az adott honlapra vonatkozó böngészési előzmények összekapcsolását. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, kizárólag a felhasználó böngészőjének felismerését teszik lehetővé. A cookie-kat kizárólag a portálok és csak akkor használják, amikor a felhasználó a portálokat letölti, megtekinti. A ViVeTech Zrt. a cookie-kat nem használja azon felhasználók azonosítására, akik csupán a honlapok látogatói. A felhasználók böngészőjükben beállíthatják a cookie-k alkalmazására irányadó szabályokat, illetve le is tilthatják a cookie-k használatát (a cookie-k beállításával összefüggésben bővebb tájékoztatás a böngészők felhasználói dokumentációjában található).

A ViVeTech Zrt. különleges személyes adatokat nem kezel.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A ViVeTech Zrt. valamennyi személyes adatnak minősülő adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének megfelelően kezel. Az adatok kezelése célhoz kötött, a ViVeTech Zrt. az adatkezelést kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített jogcímek valamelyikének fennállása esetén, a jogcím érvényességének időtartamáig folytatja.

A ViVeTech Zrt. az adatokat nem használja fel profilalkotásra, azokat harmadik félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés, illetve az esetleges jogérvényesítés esetét kivéve sem bel-, sem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

A ViVeTech Zrt. az adatokat megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

A portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán, illetve a ViVeTech Zrt. jogos érdekén alapul. Az adatkezelés jogalapját így

·        a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása; valamint
·        a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a ViVeTech Zrt. jogos érdekeinek érvényesítése képezi.

Az adatkezelés célja:
·        a ViVeTech Zrt. potenciális partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolat fenntartása, az észrevételek, megkeresések kezelése;
·        információmegosztás; továbbá
·        a portálok jogszerű és biztonságos működése, integritás-védelme;
·        a megosztott, szerzői jogvédelem alá eső szellemi termékekhez, védjegyekhez fűződő jogok érvényesítésének biztosítása.

A ViVeTech Zrt. az információmegosztás keretében a társaság termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó, marketing célú információkat is megoszthat partnereivel. Amennyiben érintett nem kíván hozzájutni a marketing célú információkhoz, a jelen nyilatkozatban megjelölt elérhetőségeken keresztül lehetősége van a marketing célú információmegosztás letiltására.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A ViVeTech Zrt. az adatokat:
·        az érintett hozzájárulás visszavonásáig;
·        a vonatkozó célok esetében az azokkal összefüggő jogos érdek fennállásáig;
·        a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról történő értesítésig kezeli.
Álláshirdetésre jelentkezésre történő jelentkezésre vonatkozóan lentebb kerül részletezésre.

ÉRINTETT JOGAI

Az érintettnek a GDPR III. fejezetével összhangban joga van ahhoz, hogy:
·        tájékoztatást kapjon az adatkezelés körülményeiről, jellemzőiről (az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről; az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; az adatkezelés időtartamáról; jogairól, kiemelten a hozzájárulás visszavonásának jogáról; a panasztétel lehetőségéről);
·        az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől;
·        kérhesse a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítását;
·        élhessen az adathordozhatóság lehetőségével;
·        kérhesse a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), kezelésének korlátozását; továbbá
·        tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáférési és adathordozhatósági jog indokolatlan többszöri, vagy ismételt gyakorlása esetén adatkezelő adminisztrációs díjat számíthat fel. A hozzáférési és adathordozhatósági jog gyakorlásának előfeltétele lehet az adatok tárolására alkalmas, megfelelő biztonságú adathordozó érintett általi rendelkezésre bocsátása. Adatkezelő a hozzáférést és az adathordozhatóságot az adatkezelés során alkalmazott formátumban és technológiai paraméterekkel biztosítja.Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton jelen tájékoztató bevezető részében (ld. 1. oldal) küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozó (vagy a Szolgáltató) olyan természetes vagy jogi személyt jelent, aki az adatokat az Adatkezelő kérésére dolgozza fel. Az adatok hatékonyabb feldolgozása érdekében különböző Szolgáltatók szolgáltatásait használhatjuk fel.

A ViVeTech Zrt. a portálokkal összefüggésben folytatott adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat és szolgáltatásokat veszi igénybe:

A portálon a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja, amelyet a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA üzemeltet.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ - ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez kerül továbbításra és ott tárolódik.

Google Analytics cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja.

IP cím anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. A Google ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím, csak kivételes esetben kerül át a Google USA-beli szerverére és ott rövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezen információk alapján értékeli a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről, továbbá a weboldal használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat kínál a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.

Böngésző bővítmény

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adatgyűjtés megtagadása

Az alábbi hivatkozásra kattintva: Google Analytics kikapcsolása Ön megakadályozhatja a Google Analytics általi adatrögzítést. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza a weboldal jövőbeni felkeresése esetén az Ön adatainak rögzítését.
A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Kiszervezett adatfeldolgozás
A megrendelési adatok feldolgozására vonatkozó Google-al kötött megállapodás alapján teljeskörűen érvényesítjük az adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során.

Demográfiai adatok a Google Analyticsben
Ez a weboldal használja a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját, amely segítségével az oldal látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmazó jelentések készíthetők. Ezek az adatok a Google érdeklődési körökre célzott reklámjaiból és harmadik fél szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá személyekhez. Ezt a funkciót bármikor letilthatja a Google-fiókjában szereplő hirdetések beállításainak módosításával, vagy az adatok gyűjtését a Google Analytics segítségével megtilthatja az "Adatgyűjtés megtagadása" szakaszban leírtak szerint.

Az igénybe vett adatfeldolgozók adatkezelési irányelvei az adatfeldolgozók fent megjelölt elérhetőségein érhetőek el.

ADATBIZTONSÁG
A portálok, a ViVeTech Zrt. azokat kiszolgáló informatikai rendszere, hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A ViVeTech Zrt. a biztonságról, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés megelőzéséről megfelelő és kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel, szerver- és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. A ViVeTech Zrt. érintett adataihoz hozzáférő valamennyi munkatársa és szerződéses partnere kötelezettséget vállalt a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megóvására.

ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK
A portálon a ViVeTech Zrt. által kihelyezett álláshirdetésekre való jelentkezés során a jelentkezők a job@vivetech.com címre küldhetik be az önéletrajzukat. Valamennyi, a felvételi folyamat keretében megadott a személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírt módon kerül felhasználásra és kezelésre.

A jelentkezése során előfordulhat, hogy a jelentkező úgy dönt, hogy valamely, a személyes adatok különleges kategóriái közé sorolandó személyes adatot oszt meg velünk.

Személyes adatok különleges kategóriáiról az alábbi esetekben beszélünk:
·        faji vagy etnikai származásra
·        politikai véleményre
·        vallási vagy világnézeti meggyőződésre
·        szakszervezeti tagságra
·        szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok, továbbá
·        az egyedi azonosítást célzó genetikai és biometrikus adatok és egészségügyi adatok

A ViVeTech Zrt. ilyen adatok megadását a jelentkezőtől semmilyen esetben sem kéri.

Amennyiben a jelentkező mégis különleges adatokat ad meg, úgy felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezek kezelése nem áll módunkban.

A jelentkezés során az önéletrajz a következő célokra kerül felhasználásra:
·        a jelentkező állásra történő jelentkezésének elbírálása, a ViVeTech Zrt. hálózatán belüli nyitott pozíciókra való alkalmasságának kiértékelése,
·        kapcsolattartás a jelentkezővel;
·        sikertelen állásra jelentkezés esetén a későbbiekben a jelentkező értesítése.

A jelentkező által az állásra jelentkezés keretében megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a ViVeTech Zrt.-nek az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy döntést hozhasson a jelentkező pályázatának elbírálásáról és az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelöltet választhassa ki.

Amennyiben a felvételi eljárás eredményeként a ViVeTech Zrt. és a jelentkező között munkaviszony nem jön létre, személyes adatait – az a jelentkező kifejezett hozzájárulása esetén – a ViVeTech Zrt. a felvételi eljárás lezárultát követően tovább kezeli annak érdekében, hogy más, az a jelentkező számára releváns pozíciókról értesíthesse a jelentkezőt.

Az a jelentkező személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az feltétlenül szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Az adatmegőrzési időket egyrészt a vonatkozó, jogszabályokban foglalt kötelező megőrzési időkre, másrészt az esetleges jogi igényérvényesítésre vonatkozó elévülési időkre is tekintettel határoztuk meg.

Amennyiben állásra jelentkezésének elbírálása eredményeként a ViVeTech Zrt. és a jelentkező között munkaviszony nem létesül, de előzetesen hozzájárult személyes adatainak további kezeléséhez későbbi állásajánlatokról való tájékoztatás céljából, a ViVeTech Zrt. legfeljebb 2 évig kezeli.

Amennyiben személyes adatainak az előző bekezdésben említett további kezeléséhez nem járult hozzá, azokat a ViVeTech Zrt. az álláspályázat elbírálását követően. A munkaviszony létesítésének elmaradása esetén haladéktalanul (a törlési eljárás adminisztrációjának időigényét is figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül) törli.

A jelentkező személyes adatait csak akkor osztjuk meg harmadik felekkel, ha erre jogszerűen lehetőség van. Amikor személyes adatokat osztunk meg harmadik felekkel, szerződéses rendelkezéseket és egyéb, a GDPR-ban foglalt garancia-mechanizmusokat alkalmazunk a személyes adatok védelme érdekében. Ennek érdekében saját, szigorú adatvédelmi, titoktartási és biztonsági szabványokkal, szabályzatokkal is rendelkezünk.

WEBINÁR
A ViVeTech Zrt. az általa forgalmazott termékek és szolgáltatások népszerűsítése érdekében ingyenes, online előadásokat (webinár) szervez, amelyen az érdeklődők előzetes regisztrációt követően vehetnek részt.

A webinárt az adatkezelő az alábbi szolgáltatón keresztül bonyolítja le: 
Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Privacy Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

 Az adatkezelés célja: webinárra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinár szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás - a webinárra jelentkezőkkel való kapcsolattartás, a résztvevők tájékoztatása és kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása az adatkezeléshez; (előzetes regisztráció).

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email, cégnév, telefonszám, beosztás.

Az adattárolás időtartama: a webinárra jelentkezőkkel való kapcsolattartás -  a webinár befejezésének időpontjától számított 1 év. 

Budapest, 2021.04.06.
ViVeTech Zrt.


Copyright 2021 ViVeTech Zrt. All rights reserved.